Algemene voorwaarden - Jessicaas Ontwerp
Laatste update mei 2020
Jessicaas Ontwerp is een eenmanszaak gevestigd aan de Zacharias Jansenstraat 16, 3514 XB te 
Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30287611. Jessicaas Ontwerp is een grafisch ontwerpbureau dat doormiddel van online programma’s en (digitale) producten, op een creatieve en speelse manier handvatten biedt aan ouders. Daarnaast ontwerpt Jessicaas Ontwerp in opdracht voor zakelijke klanten. 

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Jessicaas Ontwerp: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via de website een product koopt en hiermee een 
overeenkomst op afstand aangaat.
Deelnemer: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die zich via de website inschrijft voor een online programma. 
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Jessicaas Ontwerp een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het verrichten van werkzaamheden. 
Opdracht: de opdracht zoals omschreven in de offerte of opdrachtbevestiging.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie
bijvoorbeeld per e-mail.
Website: de website van Jessicaas Ontwerp: www.jessicaas.nl

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Jessicaas Ontwerp. 

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Jessicaas Ontwerp uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk overeenkomsten, gewijzigde
overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.

4. Jessicaas Ontwerp mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht. 

5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn,
blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

6. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen jou
en Jessicaas Ontwerp gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod/offerte
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Dit betekent dat Jessicaas Ontwerp het aanbod op elk moment kan
wijzigen of intrekken.

2. Genoemde prijzen in offertes zijn exclusief BTW. Genoemde prijzen op de website zijn inclusief
BTW, tenzij anders vermeld.

3. Jij zorgt ervoor dat de gegevens die je aan Jessicaas Ontwerp verstrekt, juist, actueel en volledig zijn. 

4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten/diensten die in het aanbod
op de website of in de offerte zijn omschreven.

5. Een samengestelde offerte verplicht Jessicaas Ontwerp niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

6. Jessicaas Ontwerp is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en typefouten in het
aanbod op de website of in de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen jou en Jessicaas Ontwerp komt tot stand doordat:
1.1 De consument digitaal akkoord gaat met het aanbod van Jessicaas Ontwerp, door zijn keuze
op de website aan te geven en de bestelling af te ronden.
1.2 Deelnemer zich via de website inschrijft voor een online programma.
1.2 Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Jessicaas Ontwerp.
1.3 Jessicaas Ontwerp een mondeling overeengekomen opdracht, schriftelijk bevestigd aan
opdrachtgever.
2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn slechts van toepassing als deze door Jessicaas Ontwerp
schriftelijk zijn bevestigd.
3. Je gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat
moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die
gebruik maken van een internetverbinding.

Producten
1. De website van Jessicaas Ontwerp bevat een webwinkel waar consumenten fysieke producten en
digitale producten op afstand kunnen kopen.

2. In het geval de consument een fysiek product bestelt, heeft de consument het recht binnen 14
dagen na ontvangst van het product, de overeenkomst te ontbinden. Als de consument gebruik wil maken van dit recht, dient hij dit binnen 14 dagen, schriftelijk, te melden bij Jessicaas Ontwerp. De consument dient het product vervolgens binnen 14 dagen, op eigen kosten, retour te zenden aan Jessicaas Ontwerp. 

3. Het ontbindingsrecht is niet van toepassing op digitale producten die de consument per e-mail
ontvangt of via een ledenomgeving kan inzien of downloaden. Wanneer het digitale product is
geopend of gedownload, kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden. De consument ziet
bij aankoop van het digitale product af van het ontbindingsrecht.

4. Jessicaas Ontwerp staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

5. Fysieke producten worden geleverd op het adres dat door de consument in het bestelproces is aangegeven.
 
6. Jessicaas Ontwerp zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van fysieke producten gaat over op de consument
vanaf het moment van bezorging bij de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan Jessicaas Ontwerp bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

8. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Online programma’s
1. Wanneer deelnemer zich, via de website van Jessicaas Ontwerp, inschrijft voor een online
programma, ontstaat tussen deelnemer en Jessicaas Ontwerp een overeenkomst met betalingsverplichting.
 
2. Het online programma is een levering van digitale inhoud. Nadat deelnemer toegang heeft gekregen tot het programma, kan deelnemer de overeenkomst niet meer ontbinden. Deelnemer doet hierbij afstand van het recht van ontbinding. In het geval een online programma niet direct start, heeft deelnemer het recht om binnen veertien (14) dagen na inschrijving, de overeenkomst te ontbinden. Deelnemer die gebruik wenst te maken van dit ontbindingsrecht, dient dit schriftelijk te melden bij Jessicaas Ontwerp. 

3. Jessicaas Ontwerp gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan
maar kan niet garanderen dat deelnemer het gewenste resultaat bereikt en/of deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer en diens gezin. 

4. Om deel te kunnen nemen aan een online programma, is het noodzakelijk dat deelnemer een
account aanmaakt met een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Via het account krijgt
deelnemer toegang tot de besloten ledenomgeving.

5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor zijn account en zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van zijn account. Dit betekent dat inloggegevens nooit met derden gedeeld mogen worden. Wanneer Jessicaas Ontwerp het vermoeden heeft dat dit toch gebeurt, mag Jessicaas Ontwerp de toegang tot het online programma blokkeren. 

6. Het online programma is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer en diens gezin. De inhoud van het online programma mag niet met derden gedeeld worden. 

7. Wekelijks ontvangt deelnemer een e-mail met daarin een link naar nieuwe downloads of video’s die beschikbaar zijn in de ledenomgeving. Deelnemer kan het online programma op eigen tempo volgen en krijgt tenminste één jaar na de start van het online programma, toegang tot het online programma. 

8. Online programma’s, of onderdelen daarvan, kunnen in de loop der tijd wijzigen. Dit geeft
deelnemer geen recht op schadevergoeding of restitutie van het factuurbedrag.

9. Jessicaas Ontwerp kan de website en het online programma (tijdelijk) buiten gebruik stellen in
verband met noodzakelijk onderhoud. Wanneer dit gebeurt, heeft deelnemer geen recht op schadevergoeding of restitutie van het factuurbedrag. 

10.Wanneer een - online vraag en antwoord sessie - onderdeel is van een programma, is deelnemer
zelf verantwoordelijk om zich per e-mail aan te melden voor de - online vraag en antwoord
sessie -.

11.Omdat de - online vraag en antwoord sessie - in groepsverband met andere deelnemers gegeven
wordt, is het voor deelnemer niet mogelijk, bij verhindering, een nieuwe - online vraag en antwoord sessie - in te plannen. De vraag en antwoord sessie komt dan te vervallen. Wel kan deelnemer zich bij een volgende - online vraag en antwoord sessie - opnieuw aanmelden. 

12. In het geval deelnemer tijdens de looptijd van het programma, besluit het programma niet af te
willen maken, heeft deelnemer enkel recht op restitutie van een deel van het factuurbedrag, voor
dat gedeelte van de content van het programma, dat niet gedownload of geopend is.

13. Jessicaas Ontwerp is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de startdatum van het online programma te verplaatsen of het online programma te annuleren. Mocht een online programma worden verplaatst of geannuleerd, dan ontvangt deelnemer uiterlijk zeven (7) dagen voor de startdatum van het online programma bericht. Deelnemer heeft in dat geval het recht binnen 48 uur na deze mededeling te annuleren. Restitutie van het factuurbedrag zal in dat geval plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na annulering. 

Grafisch ontwerpen in opdracht
1. Jessicaas Ontwerp neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op
zich en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Jessicaas Ontwerp kan
niet garanderen dat opdrachtgever het beoogde resultaat bereikt.

2. Jessicaas Ontwerp heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren, als dit volgens Jessicaas Ontwerp noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 

3. Opdrachtgever levert alle gegevens of instructies die nodig zijn voor een goede uitvoering van de
overeenkomst door Jessicaas Ontwerp, op tijd aan. Als de benodigde informatie niet op tijd door Jessicaas Ontwerp is ontvangen, heeft Jessicaas Ontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, komen voor rekening van opdrachtgever. 

4. Door Jessicaas Ontwerp opgegeven levertijden zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. De levertijd vangt aan op het moment dat Jessicaas Ontwerp alle gegevens en informatie van opdrachtgever heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 

5. In het geval Jessicaas Ontwerp verwacht dat een levertijd niet gehaald zal worden, zal zij dit aan
opdrachtgever schriftelijk laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever
dan niet het recht de overeenkomst met Jessicaas Ontwerp te ontbinden of schadevergoeding of
een andere vorm van compensatie van Jessicaas Ontwerp te eisen.

6. In het geval tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de
werkzaamheden nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertijd en/of de prijs, zal Jessicaas Ontwerp opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

7. Jessicaas Ontwerp zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jessicaas Ontwerp kunnen worden toegerekend. 

8. De overeenkomst loopt tot de opdracht opgeleverd is. Als opdrachtgever de opdracht geheel of
gedeeltelijk annuleert, zullen zowel de werkzaamheden die door Jessicaas Ontwerp zijn verricht als de gereserveerde arbeidstijd, ingeschakelde derden en gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever. Daarnaast is Jessicaas Ontwerp gerechtigd om 30% van het resterende deel van het factuurbedrag dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest, in rekening te brengen aan opdrachtgever. 

9. Jessicaas Ontwerp heeft het recht de opdracht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden in het geval:
a. aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen;
d. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, niet volledig of niet
tijdig nakomt.
e. bij terugkerende betalingsproblemen.
Als Jessicaas Ontwerp de opdracht uitstelt of annuleert is zij op geen enkele wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. Het bepaalde in artikel 8 is in dit geval
ook van toepassing.

10. Opdrachtgever heeft het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het gebruik waarvoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting. 

11. Opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen aan het resultaat van de opdracht, tenzij Jessicaas Ontwerp hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. 

12. Opdrachtgever mag het resultaat van de opdracht niet geheel of gedeeltelijk opnieuw gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jessicaas Ontwerp. Jessicaas Ontwerp heeft het recht voorwaarden te verbinden aan deze toestemming zoals betaling van een redelijke vergoeding door opdrachtgever. 

13. Jessicaas Ontwerp mag de resultaten van de opdracht gebruiken voor haar website, social media
kanalen en andere commerciële uitingen. Jessicaas Ontwerp zal hierbij altijd rekening houden met
de belangen en privacy van opdrachtgever.

Overmacht
1. Bij online programma’s heeft Jessicaas Ontwerp in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht een online programma te onderbreken, een programma te verplaatsen of te annuleren. 

2. Bij opdrachten voor grafisch ontwerp heeft Jessicaas Ontwerp in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht de opdracht uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. 

3. Van onvoorziene omstandigheden is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder
andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, onvoldoende aanmeldingen, kapotte apparatuur of storingen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden. 

4. In het geval een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Facebookgroep
1. Jessicaas Ontwerp heeft het recht om deelnemers die ongepast gedrag vertonen of reclame
maken in de online oudergroep, onmiddellijk de toegang te ontzeggen.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Jessicaas Ontwerp van toepassing. Deze is te lezen via onze website: www.jessicaas.nl/privacyverklaring. Jessicaas Ontwerp zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring. 

Facturatie en betaling
1. Producten en online programma’s dienen te worden betaald via een online betaalsysteem, direct na afronding van de bestelling. Toegang tot het digitale product of het online programma wordt pas verleend, na volledige betaling van het factuurbedrag. Consument/deelnemer ontvangt de factuur automatisch per e-mail. 

2. Grafisch ontwerp opdrachten worden, tenzij anders overeengekomen, achteraf gefactureerd.

3. De betalingstermijn voor facturen is dertig (30) dagen na factuurdatum.

4. Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag Jessicaas Ontwerp een maandelijkse
rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening brengen. Een
gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. In het geval de consument/deelnemer niet op tijd betaalt, ontvangt de consument/deelnemer een 
betalingsherinnering waarbij opdrachtgever veertien (14) dagen de tijd krijgt alsnog te betalen. Blijft ook dan de betaling uit, dan mag Jessicaas Ontwerp maandelijkse rente en incassokosten in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. De wettelijke regeling van de incassokosten is hierbij van toepassing. 

5. Als je de factuur niet op tijd betaalt, mag Jessicaas Ontwerp de uitvoering van de werkzaamheden
uit de overeenkomst uitstellen totdat de betaling door Jessicaas Ontwerp is ontvangen.

Aansprakelijkheid
1. Jessicaas Ontwerp is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de
overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Jessicaas Ontwerp. 

2. Iedere aansprakelijkheid van Jessicaas Ontwerp is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar
beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als
er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Jessicaas Ontwerp beperkt tot eenmaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. 

3. Jessicaas Ontwerp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Jessicaas Ontwerp is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

4. Jessicaas Ontwerp is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken veroorzaakt door namens opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Jessicaas Ontwerp zijn voorgesteld. 

5. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kennis die opgedaan wordt tijdens een online programma. 

6. Je vrijwaart Jessicaas Ontwerp tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve wanneer de schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de kant van Jessicaas Ontwerp. 

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen,
video’s en downloads, welke onderdeel zijn van het online programma of getoond worden op de website of op de social media kanalen van Jessicaas Ontwerp, berusten uitsluitend bij Jessicaas Ontwerp en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Jessicaas Ontwerp worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden. 

2. Je mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jessicaas Ontwerp, door haar
geproduceerde werken zoals: downloads, ontwerpen, werkboeken, illustraties exploiteren of aan derden verstrekken. 

3. Tenzij anders overeengekomen blijven de door Jessicaas Ontwerp gemaakte resultaten zoals
ontwerpen, schetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, video’s eigendom van Jessicaas Ontwerp, ongeacht of deze aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

4. In geval je je niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Jessicaas Ontwerp gerechtigd haar
schade op jou te verhalen.

Geheimhouding
1. Jessicaas Ontwerp zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die je deelt met Jessicaas Ontwerp. 

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Jessicaas Ontwerp gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene
voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen jou en Jessicaas Ontwerp worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Utrecht tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien. 

Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Jessicaas Ontwerp of een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Jessicaas Ontwerp. 

2. Jessicaas Ontwerp zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er tot slot de
mogelijkheid een klacht in te via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.

4. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.

Copyright Jessicaas Ontwerp - Alle rechten voorbehouden